Tagarchief: Werfje

Uitslag enquête Werfje

Nog steeds is het niet duidelijk wat er met het Werfje gaat gebeuren.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van B. en W. om er ‘lichte horeca’ in te vestigen. De bouwkundige staat van het pand is echter dermate slecht, dat er om dit te realiseren flink verbouwd moet worden. Dhr. P. van den Nieuwenhuizen is benoemd tot projectleider van het Werfje. Het bestuur van de SPM  gaat, zo heeft hij ons toegezegd -voordat er een advies van hem naar B. en W. gaat – met hem in gesprek.

Het plan tot het realiseren van ‘lichte horeca’ is mede gebaseerd op de uitkomst van de enquête die vorig jaar is gehouden. De uitkomst van deze enquête is nog niet bekend bij een groot gedeelte van onze donateurs . Het bestuur vindt dat de uitkomst ‘lichte horeca’ niet echt overtuigend als wens uit deze enquête komt. Wij hebben dit al eerder tijdens de hoorzitting naar voren gebracht en zullen dit opnieuw tijdens ons gesprek met de projectleider benadrukken.

De uitkomst van de enquête plaatsen we als informatie voor alle belangstellenden hier.


Uw Park Merwestein in de uitverkoop?

Wist u dat het grondgebied van Park Merwestein in 1884 door de gemeente Dordrecht geheel betaald is met geschonken geld, dat door een crowdfunding onder de Dordtenaren bijeen is gebracht? Eén van de voorwaarden van de schenking was dat er geen grondgebied van Park Merwestein vervreemd zou worden.

Ook nu nog zou dit een morele verplichting voor de gemeente Dordrecht moeten zijn, vooral in deze tijden van klimaatverandering en het rondwarende coronavirus, waarin men nog meer dan ooit behoefte heeft aan groene longen in de stad. Maar nee, de gemeente wil geld zien door een deel van het grondgebied van Park Merwestein te verkopen. 

Het lijkt al sinds decennia een hobby te zijn van de gemeente Dordrecht om Park Merwestein met grote regelmaat in zijn bestaan en voortbestaan te bedreigen. Na de dreigende afstoting door verkoop van het parkwachtershuisje, Bos van Staring en een aanzienlijk stuk park aan de Oranjelaanzijde en de dreigende afschaffing destijds van het ’s avonds sluiten van het park, dreigt de gemeente nu een groot stuk Park Merwestein te verkopen, waarop onder andere het gebouw Het Werfje staat. Mogelijke toekomstige bestemmingen zouden horeca of onderwijs zijn. Deze opties zijn zeer ongewenst voor flora, fauna, en omwonenden. School Mühring zorgt nu al voor overlast.

Tot nu toe heeft de Stichting Park Merwestein samen met een groot aantal Dordtenaren en andere verontruste Park Merwestein-liefhebbers deze acties van de gemeente kunnen voorkomen. Het lijkt alsof het u nu weer niet gegund is, dat u ongestoord kunt blijven genieten van een van de mooiste stadsparken van Nederland.
Verkoop van grond van Park Merwestein moet te allen tijde voorkomen worden! We verliezen dan voor altijd een stuk Park Merwestein.

De Stichting Park Merwestein heeft zich met een groot aantal verontruste bewoners Berckepad/Singel/Vrieseweg verenigd om een draagvlak tegen de maatregelen te creëren. Wij hebben een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad gestuurd.
Onze grootste voorkeur is om de huidige situatie te handhaven, waarbij Het Werfje volledig ten dienste staat van Park Merwestein: Het Werfje wordt door de medewerkers van stadsbeheer gebruikt als uitvalsbasis voor onderhoud van en toezicht op Park Merwestein en andere locaties in de stad. 

De brief die vorige week is bezorgd bij het gemeentebestuur, kunt u hier lezen. Wij zullen u blijven informeren over de gang van zaken. U kunt ons altijd reacties en steunbetuigingen sturen.

U kunt uw  reacties en/of steunbetuigingen mailen naar stichtingparkmerwestein@gmail.com of sturen naar Stichting Park Merwestein p/a Hallincqlaan 9, 3311 SC  Dordrecht.


In de media:

Twitter:

https://twitter.com/GKleinpaste/status/1307997391866470400?s=08

Open brief inzake behoud functie ‘Het Werfje’

Onderstaande open brief is 23 juni 2016 verzonden aan alle raadsleden en het college.
Eerder, op 14 april, stuurde de Stichting al een brief aan alle donateurs met betrekking tot 'Het Werfje'


Geacht college, geachte raadsleden,

Het zal u de laatste tijd niet ontgaan zijn, dat de Stichting Park Merwestein en velen met haar fel gekant zijn tegen het voornemen van Stadsbeheer om onderhoudslocatie Berckepad, gelegen in Park Merwestein, genaamd ‘Het Werfje’, af te stoten.

Park Merwestein vervult een rol van onschatbare waarde in de stad als groene long en uiteraard als plek waar jong en oud kunnen ontsnappen aan het drukke stadsleven. Het afstoten van onderhoudslocatie Berckepad zal grote gevolgen hebben voor het onderhoud van Park Merwestein, dat momenteel de hoogste onderhoudsstatus A heeft. Daarnaast staan de toekomst van de grenzen van Park Merwestein en de parkgerichte functie van het gebouw ‘het Werfje’ op het spel.

Stadsbeheer wil bezuinigen door alle onderhoudslocaties te centraliseren naar locatie Kerkeplaat. De beoogde besparing die het afstoten van ‘Het Werfje’ Stadsbeheer oplevert, is echter slechts € 9.000,00 per jaar voor de huur die Stadsbeheer intern betaalt aan Vastgoed. De Stichting vermoedt dat dit bedrag in meervoud verloren gaat aan tijd (dus geld) van transport van werknemers, uitrusting en materiaal. Ook het gemis van de huidige sanitaire voorzieningen in ‘Het Werfje’ zal hier aan bijdragen. Dit brengt per saldo een verlies van effectieve werkuren met zich mee, wat uiteindelijk ten koste gaat van onderhoud van het Park. Hierbij hebben we het nog niet eens over de kosten die gemaakt moeten worden om locatie Kerkeplaat uit te breiden en te verbouwen.

Boven op dit alles lijkt het plan met zich mee te nemen, dat het Park een andere functie voor het gebouw ‘Het Werfje’ maar te dulden heeft, zonder dat de gemeente daar proactief de Stichting Park Merwestein en andere belanghebbenden in mee neemt, ook niet na alle eerdere commotie. Er is zelfs sprake van verkoop van het Werfje en omliggend terrein, dus een deel van het Park! Ongehoord, deze aantasting van het Park, gezien zijn historie, zijn monumentale status, zijn officiële bestemming en zijn functie die het Park heeft in onze stad! Talloze reacties van sympathiserende organisaties en particulieren op onze uitingen in de media, hebben ons gesterkt in de gedachte dat velen ons standpunt delen.

Op 26 april jl. heeft de voorzitter van het bestuur van de Stichting Park Merwestein, de heer Peter Bos, gesproken voor de vergadering van de raadscommissie Fysieke Leefomgeving. Naar aanleiding hiervan zijn er door de commissie vragen gesteld aan de verantwoordelijke wethouder mevrouw R.E.C. Reynvaan. De Stichting Park Merwestein is niet tevreden met de antwoorden die zij namens het College gaf. Op 5 juni jl. heeft de Stichting Park Merwestein hierop een reactie met vragen gestuurd richting wethouder mevrouw R.E.C. Reynvaan. Tot op heden heeft de Stichting geen enkele reactie van haar kant terugontvangen, zelfs geen ontvangstbevestiging. Dit zwijgen verontrust de Stichting in hoge mate.

De Stichting Park Merwestein doet een beroep op alle partijen binnen de gemeenteraad om de maatregelen met betrekking tot Park Merwestein en de locatie Berckepad aldaar te heroverwegen en terug te draaien. Velen van u zijn immers op de een of andere manier direct betrokken bij het wel en wee van Park Merwestein. Zoals onlangs bekend is geworden heeft de gemeente Dordrecht een groot overschot op de jaarrekening van 2015 van € 8,5 miljoen. Daarmee kan de gemeente zich zonder twijfel veroorloven om de huidige onderhoudslocatie Berckepad aan te houden en Park Merwestein in zijn huidige prachtige staat te behouden. Extra kosten zijn hiermee ons inziens niet gemoeid, eerder besparingen!

De Stichting Park Merwestein wenst het college en de gemeenteraadsleden veel wijsheid en kunde toe bij het nemen van een besluit tegen de bezuinigingsplannen zodat het unieke Park Merwestein voor nu en in de toekomst optimaal onderhouden en behouden kan blijven voor de inwoners van Dordrecht en andere belangstellenden.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Park Merwestein

 

embleem_stichting1_1

 

 

 • Voor- en zijkant Werfje
 • tijdelijke opslag houtsnippers
 • tijdelijke opslag snoeisel
 • zijkant Werfje
 • achterkant Werfje
 • voorkant Werfje

Terugkijken inspreken Stichting bij Commissie Fysieke Leefomgeving

embleem_stichting1_1

Afgelopen dinsdag, 26 april, heeft de Stichting Park Merwestein bij monde van haar voorzitter, Peter Bos, ingesproken bij de commissie Fysieke Leefomgeving, van de gemeente.

De Stichting deelde hier haar zorgen en gedachten met betrekking tot de recente ontwikkelingen rond het Werfje.

Hieronder kunt u de beelden terugzien.

Het stuk over het Werfje begint op 00:13:34. U kunt de beelden ook hier terugkijken.

Stichting spreekt in bij Commissie Fysieke Leefomgeving

embleem_stichting1_1

Aankomende dinsdag zal de Stichting inspreken bij de Commissie Fysieke Leefomgeving, van de gemeente Dordrecht.

We zullen daar onze zorgen en gedachten met betrekking tot de ontwikkelingen rond het Werfje met de gemeente delen.

De vergadering is openbaar.

COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING
Datum: dinsdag 26 april 2016
Tijd: aanvang 20.00 uur
Locatie: Stadskantoor, Spuiboulevard 300 / Vergaderzaal 3 – Hugo Muys van Holy
URL gemeente: link

Parkgrenzen in gevaar

Na enkele jaren van relatieve rust en goede samenwerking met de gemeente, is Stichting Park Merwestein opgeschrikt door een plan om een deel van ons Park door te verkopen aan een derde partij.

Het Werfje wordt afgestoten.

Het gebouw ‘het Werfje’ is het karakteristieke gemeentemonument uit de wederopbouwperiode (1947), vlakbij de ingang aan het Berckepad. Het gebouw wordt nu door Stadsbeheer gebruikt als schaftlokaal, opslagplek voor gereedschappen voor het Park en als stalling voor aan of af te voeren grondstoffen, zoals snoeisel, grind, etc. Daarnaast voorziet het pand in sanitaire voorzieningen voor het parkpersoneel.

 • zijkant Werfje
 • achterkant Werfje
 • tijdelijke opslag houtsnippers
 • Voor- en zijkant Werfje
 • tijdelijke opslag snoeisel
 • voorkant Werfje

 

Stadsbeheer wil echter een centralisatie van personeel, goederen en diensten naar de locatie Kerkeplaat. Andere locaties zullen in dit plan worden afgestoten. De besparing die Stadsbeheer beoogt met de afstoting van ‘het Werfje’ bedraagt een kleine negenduizend euro per jaar.

Parkgrond wordt verkocht?

Alle panden van de gemeente worden beheerd door het Gemeentelijk Vastgoedbedrijf. Met het aankomend vertrek van Stadsbeheer uit ‘het Werfje’, lijkt het Vastgoedbedrijf nu al te kijken naar een andere bestemming. Zo zijn er al diverse gesprekken geweest met de school Muhring.

Vastgoed lijkt zeer open te staan voor de optie ‘het Werfje’, dus een deel van het Park, aan de school te verkopen. Hierdoor zouden de parkgrenzen aangetast worden.

Wat vindt Stichting Park Merwestein?

Wij zijn tegen de plannen van de gemeente om ‘het Werfje’ te verkopen! Verkoop van het pand en de grond waarop het staat, betekent een verlies van grondgebied van het Park; een Park met monumentale status nota bene!

Van verkoop MAG geen sprake zijn!!!

Als er al een andere bestemming voor ‘het Werfje’ komt, zal die in overeenstemming met en ten bate van de publieke functie van het Park moeten zijn! De Stichting gaat over de invulling hiervan graag met de gemeente in gesprek. We willen waken voor een bestemming die een negatief effect op het Park en zijn functie heeft.

Daarnaast maakt de Stichting zich zorgen over de effecten van de bedrijfsvoering van Stadsbeheer op het Park door het afstoten van ‘het Werfje’ als onderhoudslocatie.

Zo zal een eventueel gemis van schaftlokaal, sanitaire voorzieningen en plaats voor opslag van gereedschap en grondstoffen betekenen, dat al deze zaken op locatie Kerkeplaat zullen komen te liggen of plaatsvinden. Een ritje Park > Kerkeplaat > Park kost minimaal 30 minuten. Tijd die niet ingezet kan worden voor het onderhoud van het Park.

Wil de gemeente het onderhoud dus op het zelfde niveau houden, dan zal dit kosten met zich meebrengen; iets wat in directe tegenspraak is met de aanleiding voor het afstoten. Wij vrezen, ondanks toezeggingen, merkbare gevolgen voor kwaliteit van het onderhoud.

Daar komt bij dat we ons niet kunnen verenigen met de verschraling van de arbeidsomstandigheden voor de mensen, die zich dagelijks inzetten om ons Park zo mooi te houden!

Wat doet Stichting Park Merwestein?

Sinds we van deze plannen gehoord hebben, hebben we enkele gesprekken gevoerd met Stadsbeheer. Stadsbeheer lijkt zijn beslissing al gemaakt te hebben om ‘het Werfje’ te gaan verlaten.

Maar natuurlijk stopt het hier niet voor de Stichting.

De eerste stap is natuurlijk u allen in te lichten over de situatie, nu we genoeg duidelijkheid hebben welke kant het lijkt op te bewegen. Bij deze.

Een volgende stap is bereiken van de pers en het informeren van de Gemeenteraad. Wij vragen ons af, of zij zich zullen herkennen in het pad wat hier wordt ingegaan!

Ook zullen wij, als het er op aan komt, bezwaar aantekenen bij vergunningaanvragen en aanpassingen van de bestemmingsplannen, die vereist zijn om de functie van ‘het Werfje’ aan te passen. We hopen uiteraard dat het niet zover hoeft te komen.

Via onze website, e-mail en indien nodig via de post, zullen we u op de hoogte houden van de stappen die we nemen en op welke wijze u hierbij kunt helpen.

Het 130 jaar oude Park dient beschermd te worden en zou moeten kunnen bogen op respectvolle behandeling van haar monumentale status.

Met uw hulp zullen we de Dordtse politiek herinneren aan het historisch, ecologisch, cultureel en sociaal belang van Park Merwestein.

Mocht u vragen hebben of wilt u met ons meedenken, dan kunt u altijd contact met ons opnemen:

Wij hopen, zoals altijd, op uw steun te mogen rekenen!

embleem_stichting1_1

 

Deze brief is op 14 april verzonden aan onze donateurs