Brief aan donateurs m.b.t. Werfje (10-2020)

De commotie rond de dreigende verkoop en / of bestemmingswijziging door de gemeente van het gebouw Het Werfje in Park Merwestein aan het Berckepad is u misschien niet ontgaan.

Blijkens een ontvangstbewijs en reacties vanuit de gemeenteraad heeft de gemeente onze brief ontvangen. De brief is mede geschreven en ondertekend door een aantal verontruste direct belanghebbende omwonenden van Berckepad, Singel en Vrieseweg. Bij het schrijven van deze mail hebben wij nog geen officieel bericht gehad van de gemeente. De gemeente heeft ook nog niet willen / kunnen reageren op vragen vanuit de lokale media.
De Stichting Park Merwestein heeft een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur ingediend met betrekking tot de besluitvorming rond Het Werfje. De gemeente heeft in haar ontvangstbevestiging gezegd de reageertermijn te verlengen tot uiterlijk eind oktober. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Wij zijn te allen tijde tegen verkoop van Het Werfje met of zonder omliggend terrein.
Maar ook als de gemeente besluit Het Werfje niet te verkopen, maar op een andere manier te exploiteren, dan blijft de herbestemming van het gebouwtje en de grond een punt van aandacht. Er zou sprake zijn van een uitbreiding van School Mühring. Bouwtekeningen die wij ooit ter inzage kregen, toonden een afschrikwekkend ontwerp dat de parktoegang Berckenpad er niet mooier op maakt. Een parktoegang die momenteel al genoeg geteisterd wordt door vuilcontainers en geparkeerde voertuigen, horende bij de school. De vele afhaalouders met hun (bak)fietsen en auto’s completeren de overlast. Een overlast die alleen maar erger wordt als Het Werfje bestemming ‘school’ zou krijgen.

Horeca staat ook op het lijstje van de gemeente. Hoe sympathiek de gegadigden ook mogen zijn, samen met omwonenden zijn wij tegen iedere vorm van horeca in Park Merwestein. Horeca geeft teveel overlast voor omwonenden, flora en fauna in het park.
Gezien de huidige economische en maatschappelijke omstandigheden zien wij daarnaast weinig overlevingskansen voor horeca op die locatie waarbij met teveel beperkingen rekening moet worden gehouden, zoals het sluiten van het park bij zonsondergang, leveranciers die het park niet in mogen, afwezigheid van terras en geen parkeerplaatsen.
Wij vrezen dan ook dat we in die situatie de komende jaren met wisselende horecagelegenheden opgescheept zouden zitten, met steeds ruimer wordende horecavergunningen en andere toezeggingen van de gemeente, die van kwaad tot erger gaan.

Uit gegevens van de gemeente blijkt dat Het Werfje en omliggende gronden vallen onder de bestemming ‘Groen-Park’ met als extra waarde ‘beschermd stadsgezicht’. Onder de bestemmingsplanregels ‘Groen-Park’ moet worden verstaan: park en alle voorzieningen die ten behoeve van het park nodig zijn, zoals een verblijfsruimte voor personeel dat groenonderhoud doet. Het huidige gebruik van Het Werfje en omliggende gronden valt dus precies in de bestemming. Als de gemeente het gebruik van Het Werfje en omliggende gronden wil wijzigen in een andere bestemming, dan moet die andere bestemming wel een bij de parkbestemming horende voorziening zijn. Binnen de regels van het bestemmingsplan zijn geen mogelijkheden om een ander gebruik toe te staan. Horeca en school zijn geen bij een parkbestemming horende voorzieningen!

Graag gaan wij de dialoog aan met de gemeente. Wij zijn van mening dat de gemeente het huidige gebruik als verblijfsruimte voor het personeel van groenonderhoud voor altijd moet blijven handhaven. Misschien kan het gebruik uitgebreid worden naar een uitvalsbasis voor de vrouwen en mannen van handhaving, die behalve de straten van de stad ook ons Park Merwestein veilig houden. Daarnaast kan de ruimte een breed toegankelijke educatieve en sociale functie krijgen als natuurleslokaal, kleinschalige expositieruimte en ontmoetingsplaats voor parkliefhebbers, buurtbewoners en maatschappelijk betrokken organisaties. Wij willen eveneens de toezegging geregeld hebben – in een convenant – dat er in de toekomst nooit meer aan de grenzen en oppervlakte van Park Merwestein getornd wordt en dat de bestemming voor alles wat er zich in Park Merwestein bevindt ‘Groen-Park’ blijft. Dit convenant wordt niet alleen gesloten met ons, maar met alle burgers van Dordrecht. Park Merwestein is in de 19de eeuw tot stand gekomen door crowdfunding onder de Dordtse burgers. Zij zijn misschien niet de juridische eigenaren, maar gezien de ontstaansgeschiedenis hebben zij zeker een moreel recht op behoud van een goed onderhouden Park Merwestein!

Natuurlijk kunt u altijd uw steunbetuigingen sturen naar ons e-mailadres stichtingparkmerwestein@gmail.com of ons postadres Hallincqlaan 9, 3311 SC Dordrecht.
Als u interessante, binnen de bestemming ‘Groen-Park’ passende ideeën heeft, dan horen wij die ook graag! Wij zullen uw ideeën meenemen in onze eventuele gesprekken met de gemeente.


Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de Stichting Park Merwestein